PV Recovery
Phone Volejte: 777 817 062
Solar Head

Kolektivní systém pro
recyklaci solárních panelů

O nás

Recyklace2

Naše společnost je prvním zcela novým kolektivním systémem a rovněž jediným kolektivním systémem s původem v sektoru fotovoltaiky, který oprávnění na provoz kolektivního systému pro recyklaci solárních panelů získal.

PV Recovery je systém, který byl založen provozovateli fotovoltaických elektráren, obchodníkem s elektřinou, mj. vyrobenou ze slunečního záření, Amper Market, a.s. a servisní společností a generálním dodavatelem FVE, MICRONIX spol. s r.o. Systém spolupracuje se zpracovatelem elektroodpadu, společností SITA CZ a.s., jež je součástí globální skupiny GDF SUEZ, která garantuje zpracování solárních panelů prostřednictvím své logistiky a sítě provozoven. Tento systém byl založen s jedinou motivací, a to minimalizovat dopady příslušné legislativy na provozovatele FVE a dodavatele FVE, tedy provozovat kolektivní systém s minimálními náklady a po likvidaci solárních panelů vrátit maximum prostředků nazpět plátcům recyklačního poplatku, tj. s cílem ochránit finanční prostředky vlastní, našich zákazníků a partnerů.

Za tímto účelem PV Recovery dosud uzavírala smlouvy o zajištění kolektivního plnění s provozovateli a dodavateli (dovozci, výrobci) fotovoltaických elektráren z řad zákazníků a partnerů zakládajících společností. Po získání „Zápisu“ jsme připraveni reagovat na rostoucí zájem a uzavírat smlouvy i s dalšími zájemci z řad provozovatelů či dodavatelů FVE.

Dokumenty ke stažení

16/9/2013

Recyklace solárních panelů

Prezentace ke stažení (pptx) - Jak naplnit úmysl zákonodárce a jak přežít jeho tvorbu.

4/7/2013

Tisková zpráva - PV Recovery

PV Recovery je systém, který založili provozovatelé fotovoltaických elektráren, obchodník s elektřinou, mj. vyrobenou ze slunečního záření, Amper Market, a.s. a elektrotechnickou společností a generálním dodavatelem FVE, MICRONIX spol. s r.o. Systém spolupracuje se zpracovatelem elektroodpadu, společností SITA CZ a.s.,

4/7/2013

Rozhodnutí o zápisu

Ministerstvo ìivotního prostŕedí (dále jen „ministerstvo“), jako orgán státní Správy podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. p), odst. 2 a § 37i odst. 5 zákona ö.185/2001 Sb., o odpadech a o nëkterj'fch daläl'ch zákonů, v platnem znëní (dále jen „zákon o odpadech“), a podle zákona è. 500/2004 Sb., správní ve znèní pozdèjäích pŕedpisů...

4/7/2013

Smlouva o zajištění kolektivního plnění

1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“ nebo „zákon“) ukládá povinnost provozovatelům solárních elektráren, jejíchž součástí jsou solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013, zajistit financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, včetně plnění těchto povinností, prostřednictvím kolektivního systému pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

4/7/2013

Seznam sběrných míst PV Recovery

Sběrnými místy PV Recovery jsou uvedené provozovny partnerské společnosti SITA CZ a.s.

4/7/2013

Vyhláška o recyklaci solárních panelů

Vyhláška kterou se mění vyhláška þ. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů...

4/7/2013

Provozovatelé kolektivních systémů se souhlasem pro zajištění financování nákládání s elektroodpady

Pozn.: V souladu s vyhláškou č. 158/2011 Sb. a rozhodnutím ministra životního prostředí č.j. 1312/M/11, 23927/ENV/11 mohou výrobci od 1. července 2011 do vydání nového rozhodnutí plnit své povinnosti ve skupině elektrozařízení č. 3 B2C-H u kolektivních systémů REMA Systém, a.s., ASEKOL, s.r.o. a RETELA,s.r.o.

Partneři

Micronix
Sikola

Spolupracujeme